Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
 
Wybory władz SGH : Wybory w statucie SGH
Wybory władz SGH
 

 Wybory w statucie – wyciąg przepisów ze statutu SGH

 
DZIAŁ VIII
Zasady i tryb wyboru oraz odwoływania organów SGH
 
Rozdział 1
Zasady ogólne 

§ 142
1. Postanowienia niniejszego działu określają zasady i tryb wyboru oraz odwoływania:
1) przedstawicieli społeczności akademickiej SGH w Senacie i radach kolegiów;
2) Rektora, prorektorów, dziekanów kolegiów, dziekanów studiów, prodziekanów kolegiów i prodziekanów studiów;
3) przedstawicieli społeczności akademickiej SGH w kolegiach elektorów.
2. Organ kolegialny, o którym mowa w dalszych postanowieniach niniejszego działu, oznacza Senat, radę kolegium, kolegium elektorów uczelnianych i kolegium elektorów kolegialnych.
3. Jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru, o którym mowa w dalszych postanowieniach niniejszego działu, oznacza funkcję Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana kolegium i prodziekana studium.
4. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania innych niż wymienieni w ust. 1 pkt. 1 i 3 przedstawicieli społeczności akademickiej SGH w organach kolegialnych określają postanowienia innych działów statutu, regulaminy odpowiednich jednostek organizacyjnych albo decyzje o utworzeniu tych jednostek.
 
§ 143
1. Kadencja organów, o których mowa w § 142 ust. 1 pkt. 1 i 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września roku wyboru, a ustaje w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
2. Kadencja kolegium elektorów trwa cztery lata; rozpoczyna się z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia w roku wyboru, a ustaje w czwartym roku, z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranego odnośnego kolegium elektorów.
3. Kadencja przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych oraz tryb wyboru tych przedstawicieli są określone w regulaminie samorządu studentów i regulaminie samorządu doktorantów.
 
§ 144
1. Wybory, o których mowa w § 142 ust. l, przeprowadza się przy zachowaniu zasad określonych w ustawie oraz zgodnie ze statutem.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów określa regulamin wyborczy uchwalony przez uczelnianą komisję wyborczą i zatwierdzony przez Senat. Regulamin wyborczy jest podawany do wiadomości członków społeczności akademickiej SGH poprzez udostępnienie na tablicach ogłoszeń Uczelni oraz na stronach internetowych SGH.
3. W sprawach szczególnych, nieuregulowanych ustawą, statutem i regulaminem, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
4. W przypadku wątpliwości arytmetycznych dotyczących procentowego udziału przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w organach kolegialnych, o podziale mandatów decyduje uczelniana komisja wyborcza.
5. Organy SGH i kierownicy jej jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielić komisjom wyborczym wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji ich zadań. Obsługę techniczną wyborów zapewniają organy jednoosobowe przy pomocy administracji Uczelni.
6. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.

§ 145
1. Z zastrzeżeniem § 164, § 166 i § 168 ust. 1 i 2, prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy. Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej.
2. Liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów kolegialnych i na jednoosobowe stanowiska pochodzące z wyboru nie jest ograniczona.
3. Zgłoszeni kandydaci przedkładają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie funkcji przedstawicieli albo jednoosobowego stanowiska pochodzącego z wyboru. Kandydat, który nie przedłoży takiego oświadczenia, nie może być umieszczony na liście wyborczej.
 
§ 146
1. Do wyboru jest niezbędne, aby kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy warunek ten spełniło więcej osób niż jest miejsc mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów.

2. Do ważności wyborów na jednoosobowe stanowisko, określone w § 142 ust. 1 pkt 2, jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. To kryterium nie musi być spełnione w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych, określonych w § 142 ust. 1 pkt. 1 i 3. 

§ 147
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w SGH jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w SGH, a także studentom oraz doktorantom SGH.
2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Wyborca, któremu przysługuje więcej niż jeden tytuł do głosowania, obowiązany jest, najpóźniej w siódmym dniu przed wyborami, złożyć uczelnianej komisji wyborczej oświadczenie, z którego tytułu korzysta. W braku takiego oświadczenia decyzję podejmuje uczelniana komisja wyborcza.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.
 
§ 148
1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, zatrudnionym w SGH jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w SGH w pełnym wymiarze czasu pracy, a także studentom oraz doktorantom SGH.
2. Kandydatami na Rektora mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, które przed dniem rozpoczęcia pełnienia funkcji Rektora nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiednio dla osoby kandydata. Do kandydatów na Rektora nie stosuje się wymogu zatrudnienia w SGH.
3. Kandydatami na prorektora, dziekana kolegium lub dziekana studium mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, które przed dniem rozpoczęcia pełnienia wyżej wymienionej funkcji nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiednio dla osoby kandydata.
4. Kandydaci na prodziekana kolegium i prodziekana studium mogą być osoby posiadające stopień doktora, które przed dniem rozpoczęcia pełnienia wyżej wymienionej funkcji nie ukończą wieku określonego w art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiednio dla osoby kandydata.
5. W SGH nie można pełnić jednocześnie więcej niż jednej spośród następujących funkcji: Rektora, prorektora, dziekana kolegium, prodziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana studium, dyrektora Biblioteki SGH i członka uczelnianej komisji wyborczej.
6. W SGH nie może pełnić funkcji Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana kolegium, prodziekana studium oraz członka Senatu osoba sprawująca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni.
7. Rektor, prorektor, dziekan kolegium, dziekan studium, prodziekan kolegium lub prodziekan studium nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji Rektora, prorektora lub dziekana kolegium.
9. Członkowie uczelnianej i okręgowych komisji wyborczych nie mogą kandydować w wyborach do organów kolegialnych w rozumieniu § 142 ust. 2 oraz na jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru w rozumieniu § 142 ust. 3.
 
§ 149
Wybory w SGH zarządza Senat, ustalając ramowy kalendarz wyborczy oraz wyznaczając termin powołania uczelnianej komisji wyborczej, który nie może przypadać później niż w dniu 31 stycznia ostatniego roku upływającej kadencji organów Uczelni.
 

Rozdział 2
Komisje wyborcze

§ 150
1. Wybory przeprowadzają: uczelniana komisja wyborcza oraz okręgowe komisje wyborcze. Komisje wykonują czynności przewidziane w niniejszym dziale, sprawują pieczę nad zgodnością wyborów z przepisami ustawy oraz postanowieniami statutu i regulaminu wyborczego, a także gromadzą i zabezpieczają dokumentację wyborczą.
2. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych SGH przeprowadzają odpowiednio komisje wyborcze samorządu studentów i samorządu doktorantów, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminach tych samorządów.

§ 151
1. Senat powołuje uczelnianą komisję wyborczą oraz jej przewodniczącego. Do składu uczelnianej komisji wyborczej Senat powołuje:
1) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego kolegium delegowanym przez dziekana kolegium;
2) jednego przedstawiciela pracowników Centrum Nauki Języków Obcych delegowanego przez kierownika tej jednostki organizacyjnej;
3) jednego przedstawiciela pracowników Biblioteki SGH delegowanego przez kierownika tej jednostki organizacyjnej;
4) jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, delegowanego przez kanclerza;
5) jednego przedstawiciela samorządu studentów delegowanego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów;
6) jednego przedstawiciela samorządu doktorantów delegowanego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu doktorantów.
2. Na wniosek przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej wybiera ona spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego komisji. Ponadto powołuje sekretarza uczelnianej komisji wyborczej.

§ 152
1. Uczelniana komisja wyborcza:
1) uchwala regulamin wyborczy i dokonuje jego interpretacji;
2) ustala szczegółowy kalendarz czynności wyborczych;
3) sporządza listy wyborców;
4) powołuje okręgowe komisje wyborcze;
5) dokonuje podziału mandatów elektorskich w kolegium elektorów uczelnianych pomiędzy okręgi wyborcze, określone w § 157;
6) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w tym wyborów kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
7) przeprowadza wybory i ogłasza ich wyniki;
8) sporządza sprawozdanie z wyborów i przedkłada je ustępującemu Senatowi;
9) wykonuje inne czynności przewidziane w statucie, regulaminie wyborczym lub zlecane jej przez kolegium elektorów uczelnianych;
10) rozstrzyga wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów ustawy, postanowień statutu i regulaminu wyborczego, dotyczące wyborów − z własnej inicjatywy lub na wniosek okręgowej komisji wyborczej;
11) sprawuje kolegialnie nadzór nad działalnością okręgowych komisji wyborczych i unieważnia przeprowadzone przez nie wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu, zarządzając powtórzenie unieważnionych czynności wyborczych w nowym terminie.
2. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów może zgłosić jedna dziesiąta wyborców uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany, nie mniej jednak niż pięć osób, lub co najmniej dwóch członków właściwej komisji wyborczej, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.
3. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów Rektora, prorektorów i dziekanów studiów rozstrzyga kolegium elektorów uczelnianych najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania.
4. Wniosek o unieważnienie wyborów do organów kolegialnych oraz wyboru dziekanów kolegiów, prodziekanów kolegiów i prodziekanów studiów rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza najpóźniej w ciągu siedmiu dni od chwili jego otrzymania.
 
§ 153
1. Okręgowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców przewodniczącego i sekretarzy powołuje uczelniana komisja wyborcza, dla każdego okręgu wyborczego, spośród społeczności akademickiej tworzącej odnośny okręg wyborczy. Do okręgowych komisji są powoływane osoby wskazane przez odpowiednio dziekanów kolegiów i osoby określone w § 151 ust. 1 pkt. 2-4. Komisje wyborcze prowadzące wybory w okręgach wyborczych samorządu studentów i samorządu doktorantów są powoływane zgodnie z regulaminami samorządu studentów i samorządu doktorantów.
2. Okręgowa komisji wyborcza:
1) ustala harmonogram czynności wyborczych, zgodny z kalendarzem czynności wyborczych ustalonym przez uczelnianą komisję wyborczą;
2) przeprowadza wybory i ogłasza ich wyniki;
3) wykonuje inne czynności zlecone jej przez uczelnianą komisję wyborczą.
3. Okręgowe komisje wyborcze powołuje się nie później niż jeden miesiąc przed datą wyborów, które mają one przeprowadzić.
4. Okręgowym komisjom wyborczym przysługuje w terminie siedmiu dni skarga na rozstrzygnięcia uczelnianej komisji wyborczej ich dotyczące. Skargę wnosi się do Senatu za pośrednictwem Rektora, z powiadomieniem przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Senat rozpatruje skargę na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu albo w przypadkach nagłych – na posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym dla rozpatrzenia skargi.

§ 154
1. Kadencja uczelnianej komisji wyborczej oraz okręgowych komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych, stosownie do § 151 ust. 1 i § 153 ust. 1.
2. Mandat członka komisji wyborczej może wygasnąć przed upływem kadencji. Do wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej stosuje się odpowiednio postanowienia § 170 ust. 1 pkt. 1-5.
3. W przypadku gdy wygaśnie mandat członka okręgowej komisji wyborczej, uczelniana komisja wyborcza powołuje niezwłocznie nowego członka. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka uczelnianej komisji wyborczej, może ona dokooptować do swojego składu osobę wskazaną przez przewodniczącego komisji. W przypadku gdy wygaśnie mandat kolejnego członka uczelnianej komisji wyborczej albo mandat jej przewodniczącego, odpowiednio przewodniczący albo zastępca przewodniczącego powiadamia o tym fakcie Rektora, który włączy sprawę uzupełnienia składu komisji wyborczej do porządku obrad najbliższego zwyczajnego posiedzenia Senatu, a w przypadkach nagłych zwoła nadzwyczajne posiedzenie Senatu.

Rozdział 3
Organy wyborcze
 
§ 155
1. Wyborów w SGH dokonują następujące kolegia elektorskie i zebrania wyborcze:
1) kolegium elektorów uczelnianych;
2) kolegia elektorów kolegialnych − w liczbie 5 (pięć);
3) zebrania w okręgach wyborczych − w liczbie 11 (jedenaście);
4) samorząd studentów;
5) samorząd doktorantów;
6) zebrania kurii wyborczych typu I − w liczbie 5 (pięć);
7) zebrania kurii wyborczych typu II − w liczbie 5 (pięć);
8) zebrania wyborcze pracowników kolegium niebędących nauczycielami akademickimi (administracja kolegium) – w liczbie 5 (pięć).
2. Obrady kolegiów elektorów otwierają odpowiednio przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej i przewodniczący odnośnej okręgowej komisji wyborczej, po czym kolegia elektorów wyłaniają spośród swoich członków przewodniczących, którzy przejmują kierowanie obradami. Zebraniami wyborczymi wymienionymi w ust. 1 pkt. 3 oraz 6-8 kierują przewodniczący właściwych komisji wyborczych albo upoważnieni przez nich członkowie tych komisji.
3. W obradach kolegium elektorów uczelnianych mogą uczestniczyć członkowie uczelnianej komisji wyborczej. W obradach kolegiów elektorów kolegialnych oraz w zebraniach wyborczych mogą uczestniczyć członkowie odnośnej okręgowej komisji wyborczej.
§ 156
1. Kolegia elektorów oraz zebrania wyborcze wymienione w § 155 ust. 1 dokonują wyboru na jednoosobowe stanowiska określone w § 142 ust. 1 pkt 2 oraz wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych w rozumieniu § 142 ust. 2, czyniąc to, jak następuje:
1) kolegium elektorów uczelnianych – dokonuje wyboru Rektora, prorektorów, dziekanów studiów, prodziekanów studiów oraz kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) kolegia elektorów kolegialnych – dokonują wyboru dziekanów kolegiów i prodziekanów kolegiów;
3) zebrania w okręgach wyborczych, działające:
a) w kolegiach – dokonują wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów uczelnianych, będących jednocześnie członkami odnośnego kolegium elektorów kolegialnych, spośród zatrudnionych w kolegium nauczycieli akademickich,
b) w Bibliotece SGH – dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych oraz 3 reprezentantów w radzie bibliotecznej spośród pracowników służby bibliotecznej i bibliotekarzy dyplomowanych,
c) w administracji SGH − dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych spośród pracowników administracji SGH,
d) w połączonych Bibliotece SGH i administracji SGH − dokonuje wyboru członka Senatu − przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi spośród pracowników tych jednostek,
e) w Centrum Nauki Języków Obcych − dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych spośród pracowników tej jednostki organizacyjnej,
f) w pozostałych pozakolegialnych jednostkach naukowych lub dydaktycznych − dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych spośród pracowników tych jednostek,
g) w połączonych Centrum Nauki Języków Obcych i pozostałych pozakolegialnych jednostkach naukowych lub dydaktycznych − dokonuje wyboru członka Senatu spośród pracowników tych jednostek;
4) samorząd studentów − dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych, członków Senatu, członków kolegiów elektorów kolegialnych oraz członków rad kolegiów;
5) samorząd doktorantów − dokonuje wyboru członków kolegium elektorów uczelnianych, członka Senatu, członków kolegiów elektorów kolegialnych oraz członków rad kolegiów;
6) zebrania kurii wyborczych I typu – dokonują wyboru członka Senatu w każdym kolegium spośród zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych odnośnego kolegium nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
7) zebrania kurii wyborczych II typu − dokonują w każdym kolegium wyboru członka Senatu i członków rady kolegium spośród zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych odnośnego kolegium nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego;
8) zebranie pracowników kolegium niebędących nauczycielami akademickimi – dokonuje wyboru spośród tych pracowników jednego przedstawiciela do rady kolegium oraz dwóch przedstawicieli w kolegium elektorów kolegialnych.
2. Uczelniana komisja wyborcza może w drodze uchwały postanowić o przeprowadzeniu wyborów członków kolegium elektorów uczelnianych w okręgach wyborczych wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. b-f w trybie referendum (wybory do urny) zamiast jednoczesnego głosowania na zebraniach w tych okręgach − przy odpowiednim zastosowaniu postanowień statutu i na warunkach określonych w regulaminie wyborczym.
3. Wyborów przedstawicieli samorządu studentów i przedstawicieli samorządu doktorantów w kolegium elektorów uczelnianych, Senacie oraz kolegiach elektorów kolegialnych i radach kolegiów dokonuje się zgodnie z postanowieniami regulaminów tych samorządów, przy poszanowaniu statutu oraz w sposób uzgodniony z uczelnianą komisją wyborczą.
4. Wyborów kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje się zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy.
 
§ 157
W celu przeprowadzenia wyborów: 1) członków kolegium elektorów uczelnianych, 2) członków Senatu, 3) członków kolegiów elektorów kolegialnych oraz 4) członków rad kolegiów, ustala się podział ogółu uprawnionych wyborców na następujące okręgi wyborcze:
I.okręg wyborczy – nauczyciele akademiccy Kolegium Analiz Ekonomicznych,
II.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego,
III.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Gospodarki Światowej,
IV.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
V.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania i Finansów,
VI.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy pozakolegialnych jednostek naukowych lub dydaktycznych, z wyjątkiem zatrudnionych w Centrum Nauki Języków Obcych i Bibliotece SGH,
VII.okręg wyborczy − nauczyciele akademiccy Centrum Nauki Języków Obcych,
VIII.okręg wyborczy − ogół studentów SGH,
IX.okręg wyborczy − ogół doktorantów SGH,
X.okręg wyborczy − bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz inni pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej,
XI.okręg wyborczy − pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
XII.okręg wyborczy – połączone okręgi wyborcze VI i VII w celu wyboru członka Senatu,
XIII.okręg wyborczy – połączone okręgi wyborcze X i XI w celu wyboru członka Senatu.

§ 158
1. W skład kolegium elektorów uczelnianych wchodzą:
1) wybrani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie – 110 (sto dziesięć);
2) wybrani nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego w liczbie – 50 (pięćdziesiąt);
3) wybrani pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi − w liczbie 10 (dziesięć);
4) wybrani przedstawiciele samorządu studentów i przedstawiciele samorządu doktorantów − w łącznej liczbie 43 (czterdzieści trzy), z tym, że liczbę przedstawicieli studentów i przedstawicieli doktorantów ustala uczelniana komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się wybory organów nowej kadencji; przy czym doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.
2. Rozdział między okręgi wyborcze, wyszczególnione w § 157, mandatów w kolegium elektorów uczelnianych reprezentujących grupy społeczności akademickiej, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, określa uczelniana komisja wyborcza według stanu na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powołuje się okręgowe komisje wyborcze.
 
§ 159
W skład kolegium elektorów kolegialnych wchodzą:
1) osoby, które zostały wybrane jako przedstawiciele nauczycieli akademickich odnośnego kolegium w uczelnianym kolegium elektorów;
2) przedstawiciele samorządu doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez kolegium, w liczbie odpowiadającej jednej dziesiątej liczby osób, o których mowa w pkt 1. Jeżeli liczba obliczona w powyższy sposób zawiera ułamek, należy przyjąć najbliższą kolejną liczbę całkowitą jako określającą liczbę przedstawicieli samorządu doktorantów w kolegium elektorów;
3) jeden przedstawiciel samorządu studentów;
4) dwóch przedstawicieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych kolegium pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  
§ 160
Skład zebrań w okręgach wyborczych i zebrań wyborczych wymienionych w § 156 pkt. 4-8 ustala się stosownie do § 147 ust. 1. Listy osób uprawnionych do udziału w zebraniach wyborczych sporządzają właściwe okręgowe komisje wyborcze.

 

Rozdział 4
Wybory członków Senatu i rad kolegiów

§ 161
Rozdział mandatów członków Senatu reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej do poszczególnych okręgów wyborczych ustala się, jak następuje:
1) okręgi wyborcze od I do V − po jednym mandacie senatorskim dla przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz po jednym mandacie senatorskim dla przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego; wybory są dokonywane w każdym okręgu wyborczym przez odpowiednio okręgową kurię wyborczą typu I oraz okręgową kurię wyborczą typu II;
2) XII okręg wyborczy − jeden mandat senatorski dla przedstawiciela w Senacie pracowników tworzących VI i VII okręgi wyborcze;
3) VIII okręg wyborczy − sześć mandatów senatorskich dla przedstawicieli samorządu studentów;
4) IX okręg wyborczy − jeden mandat senatorski dla przedstawiciela samorządu doktorantów;
5) XIII okręg wyborczy − jeden mandat senatorski dla przedstawiciela w Senacie pracowników tworzących X i XI okręgi wyborcze.
 
§ 162
Zasady ustalania liczby mandatów w nowo wybieranej radzie kolegium przysługujących przedstawicielom nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz doktorantom, a także liczbę mandatów przysługujących studentom i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi określa § 60.

 

Rozdział 5
Wybory Rektora i prorektorów
 
§ 163
Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów uczelnianych.
§ 164
1. Kandydatów na prorektorów przedstawia Rektor-elekt.
2. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze mogą zgłaszać do Rektora-elekta propozycje kandydatur na prorektorów. Rektor-elekt nie jest związany zgłoszonymi propozycjami.
3. Osoba kandydująca na funkcję prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości ogółu przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów uczelnianych. Niezajęcie stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedłożenia samorządowi studentów i samorządowi doktorantów kandydatury prorektora do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody. Jeżeli kandydatura nie została przedłożona obydwu samorządom w tym samym dniu, uznaje się, że zgoda została wyrażona z upływem terminu, który rozpoczął bieg później.
4. Wybory prorektorów odbywają się przez odrębne głosowanie nad każdą kandydaturą.  

Rozdział 6
Wybory dziekanów kolegiów i prodziekanów kolegiów 

 

§ 165
Dziekani kolegiów są wybierani spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zrzeszonych w odnośnym kolegium.
 
§ 166
Kandydatów na prodziekana kolegium przedstawia dziekan-elekt spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zrzeszonych w kolegium. Pracownicy zatrudnieni w tych jednostkach organizacyjnych posiadający czynne prawo wyborcze oraz doktoranci kolegium mogą zgłaszać do dziekana-elekta propozycje kandydatur na prodziekana kolegium. Dziekan-elekt nie jest związany zgłoszonymi propozycjami.
 
§ 167
Wyboru dziekana kolegium i prodziekana kolegium dokonuje właściwe kolegium elektorów kolegialnych.
 
Rozdział 7
Wybory dziekanów studiów i prodziekanów studiów
 
§ 168
1. Kandydatów na dziekanów studiów przedstawia Rektor-elekt. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze mogą zgłaszać do Rektora-elekta propozycje kandydatur na dziekanów studiów. Rektor-elekt nie jest związany zgłoszonymi propozycjami.
2. Kandydatów na prodziekanów studiów przedstawiają odnośni dziekani-elekci. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze mogą zgłaszać do dziekanów-elektów propozycje kandydatur na prodziekanów studiów. Dziekani-elekci nie są związani zgłoszonymi propozycjami.
3. Osoby kandydujące w którymkolwiek studium na funkcje prodziekana do spraw studenckich studiów stacjonarnych oraz prodziekana do spraw studenckich studiów niestacjonarnych muszą uzyskać zgodę większości przedstawicieli samorządu studentów w kolegium elektorów uczelnianych. Niezajęcie stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedłożenia samorządowi studentów kandydatur prodziekanów studium do spraw studentów uważa się za wyrażenie zgody.
§ 169
1. Wyboru dziekanów studiów i prodziekanów studiów dokonuje kolegium elektorów uczelnianych.
2. Wybory prodziekanów studiów odbywają się przez odrębne głosowanie nad każdą kandydaturą.
 
Rozdział 8
Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela w organach kolegialnych
i mandatu osoby zajmującej jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru
 
§ 170
1. Mandat osoby będącej członkiem Senatu, rady kolegium i kolegiów wyborczych wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; w odniesieniu do studenta lub doktoranta − w razie ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów, albo przeniesienia się studenta do innej uczelni;
4) prawomocnego skazania nauczyciela akademickiego orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy lub prawomocnego skazania pracownika Uczelni na karę pozbawienia praw publicznych;
5) prawomocnego skazania studenta lub doktoranta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę nagany z ostrzeżeniem albo karę zawieszenia w korzystaniu z biernego prawa wyborczego na okres jednego roku, albo karę wydalenia z Uczelni, a także w razie prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych;
6) pozbawienia mandatu w organie kolegialnym przez wyborców.
2. Mandat w Senacie i radzie kolegium nauczyciela akademickiego wygasa przed upływem kadencji z końcem roku akademickiego, w którym ukończył sześćdziesiąty siódmy rok życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora − siedemdziesiąty rok życia, z zastrzeżeniem mandatu Rektora, prorektora, dziekana i prodziekana kolegium w Senacie i radzie kolegium, lub gdy zatrudnienie nauczyciela akademickiego w SGH przestało być zatrudnieniem w podstawowym miejscu pracy, a pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – jeżeli przestał być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Mandat w Senacie przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego wygasa także przed upływem kadencji, gdy przedstawiciel ten uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Wygaśnięcie mandatu następuje z końcem roku akademickiego, w którym nastąpiło nadanie stopnia.
4. Mandat członka Senatu wygasa przed upływem kadencji z powodu objęcia funkcji organu jednoosobowego innej uczelni.
5. Mandat osoby zajmującej jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru wygasa przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4, z powodu prawomocnego skazania jej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, z powodu objęcia funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, w przypadku określonym w art. 129 ust. 7 ustawy oraz w razie odwołania przez kolegium elektorów, które dokonało wyboru.
6. Wygaśnięcie mandatu w organie kolegialnym z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2, 3 i 4 stwierdza odpowiednio Rektor, dziekan kolegium lub przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej, w drodze decyzji.
7. Wygaśnięcie mandatu osoby zajmującej jednoosobowe stanowisko pochodzące z wyboru z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 lub z powodu prawomocnego skazania jej orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz wygaśnięcie mandatu członka Senatu z powodu objęcia funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, stwierdza w drodze uchwały odpowiednio Senat albo rada kolegium.

§ 171
1. Pozbawienie mandatu w organie kolegialnym przez wyborców może nastąpić w razie rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania wyborców.
2. Pozbawienie mandatu przez wyborców dokonuje organ wyborczy właściwy dla tej samej grupy społeczności akademickiej, która wybrała jako przedstawiciela osobę, o której mowa w ust. 1.
3. Zebranie właściwego organu wyborczego w sprawie pozbawienia mandatu przez wyborców zwołuje Rektor na wniosek co najmniej jednej piątej wyborców lub z inicjatywy organu kolegialnego, w którym ma nastąpić pozbawienie mandatu.
4. Uchwała w sprawie pozbawienia mandatu jest podejmowana bezwzględną większością ważnych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu organu wyborczego, o którym mowa w ust. 2.
 
§ 172
Osobę pełniącą funkcję Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana kolegium i prodziekana studium odwołuje kolegium elektorów, które dokonało wyboru. 
§ 173
1. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu.
2. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu lub Rektora, a wniosek o odwołanie prorektora do spraw studenckich może być zgłoszony również przez sześciu przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu.
3. Wniosek o odwołanie Rektora lub prorektora rozpatrywany jest na specjalnym posiedzeniu Senatu zwołanym nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od dnia posiedzenia Senatu, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie Rektora lub prorektora. O zwołaniu posiedzenia Senatu dla rozpatrzenia wniosku o odwołanie Rektora lub prorektora postanawia Senat w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu, na którym wniosek zgłoszono.
4. Na posiedzeniu Senatu, o którym mowa w ust. 3, Senat podejmuje uchwałę w sprawie zwołania zebrania kolegium elektorów uczelnianych, na którym jest rozpatrywany wniosek w sprawie odwołania Rektora lub prorektora i podejmowana decyzja w sprawie odwołania.
5. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów uczelnianych, natomiast uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów uczelnianych. Określenie − bezwzględna większość ważnych głosów, oznacza, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 174
1. Wniosek o odwołanie dziekana kolegium może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu rady kolegium lub Rektora. Wniosek o odwołanie prodziekana kolegium może również złożyć dziekan kolegium.
2. Wniosek o odwołanie dziekana kolegium albo prodziekana kolegium rozpatrywany jest na specjalnym posiedzeniu rady kolegium zwołanym nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od dnia posiedzenia rady kolegium, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie dziekana kolegium albo prodziekana kolegium. O zwołaniu posiedzenia rady kolegium dla rozpatrzenia wniosku o odwołanie dziekana kolegium albo prodziekana kolegium postanawia rada kolegium w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu, na którym wniosek zgłoszono.
3. Na posiedzeniu rady kolegium, o którym mowa w ust. 2, rada podejmuje uchwałę w sprawie zwołania zebrania kolegium elektorów kolegialnych, na którym rozpatrywany jest wniosek w sprawie odwołania dziekana kolegium albo prodziekana kolegium i podejmowana decyzja w sprawie odwołania.
4. Uchwała kolegium elektorów kolegialnych w przedmiocie odwołania dziekana kolegium zapada większością co najmniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów kolegialnych, natomiast w przedmiocie odwołania prodziekana kolegium − bezwzględną większością ważnych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów kolegialnych.
 
§ 175
1. Wniosek o odwołanie dziekana studium może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu lub Rektora. Wniosek o odwołanie prodziekana studium może również złożyć dziekan tego samego studium, a wniosek o odwołanie prodziekana studium właściwego do spraw studenckich − także trzy czwarte ogółu przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu.
2. Wniosek o odwołanie dziekana studium albo prodziekana studium rozpatrywany jest na specjalnym posiedzeniu Senatu zwołanym nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od dnia posiedzenia Senatu, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie dziekana studium albo prodziekana studium. O zwołaniu posiedzenia Senatu dla rozpatrzenia wniosku o odwołanie dziekana studium albo prodziekana studium postanawia Senat w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu, na którym wniosek zgłoszono.
3. Na posiedzeniu Senatu, o którym mowa w ust. 2, Senat podejmuje uchwałę w sprawie zwołania zebrania kolegium elektorów uczelnianych, na którym rozpatrywany jest wniosek w sprawie odwołania dziekana studium albo prodziekana studium i podejmowana decyzja w sprawie odwołania.
4. Uchwała kolegium elektorów uczelnianych w przedmiocie odwołania dziekana kolegium albo prodziekana studium zapada bezwzględną większością ważnych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu kolegium elektorów uczelnianych.
§ 176
1. W razie wygaśnięcia mandatu w organie kolegialnym albo mandatu do pełnienia funkcji jednoosobowego stanowiska pochodzącego z wyboru należy w ciągu miesiąca dokonać wyboru nowej osoby. Kadencja takiej osoby kończy się z upływem kadencji poprzednika.
2. /uchylony/
3. /uchylony/
4. W przypadku gdy wygasł mandat Rektora, dziekana studium lub dziekana kolegium odpowiednio Senat lub rada kolegium powierza obowiązki odpowiednio Rektora, dziekana studium lub dziekana kolegium jednemu z prorektorów lub prodziekanów do czasu wyboru odpowiednio Rektora, dziekana studium lub dziekana kolegium w wyborach uzupełniających.
5. W przypadku gdy wygasł mandat prorektora lub prodziekana studium, odpowiednio Rektor lub dziekan studium dokonuje nowego podziału zadań pomiędzy swoich zastępców do czasu wyboru odpowiednio prorektora lub prodziekana studium w wyborach uzupełniających.
6. Jeżeli wygasł mandat prodziekana kolegium dziekan kolegium powoła pełnomocnika, powierzając mu wykonywanie określonych zadań do czasu wyboru prodziekana kolegium w wyborach uzupełniających.
 
§ 176a
1. W przypadku gdy na podstawie art. 38 ust. 3 lub 4 ustawy Rektor zostanie zawieszony w pełnieniu funkcji, Senat powierzy pełnienie funkcji Rektora jednemu z prorektorów na czas trwania zawieszenia Rektora.
2. W przypadku gdy na podstawie art. 147 ust. 1 lub 2 ustawy dziekan studium lub dziekan kolegium zostanie zawieszony w pełnieniu funkcji, odpowiednio Senat lub rada kolegium powierzy pełnienie funkcji odpowiednio dziekana studium lub dziekana kolegium odpowiednio jednemu z prodziekanów studium lub prodziekanowi kolegium na czas trwania zawieszenia odpowiednio dziekana studium lub dziekana kolegium.  
§ 177
3. Wybory uzupełniające przedstawicieli do organów kolegialnych przeprowadza się w na zebraniach wyborczych, które dokonały wyboru osoby, której mandat wygasł.
4. Zebranie wyborcze, o których mowa w ust. l, zwołuje odpowiednio Rektor albo dziekan kolegium, powiadamiając przy tym jego uczestników na czternaście dni przed terminem zebrania. Wybory przeprowadza właściwa komisja wyborcza. Postanowienia § 150 ust. 2 oraz § 156 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§ 178
1. Wybory uzupełniające na jednoosobowe stanowiska wybieralne są dokonywane przez odpowiednio kolegium elektorów uczelnianych albo kolegium elektorów kolegialnych.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, zarządza odpowiednio Senat albo rada kolegium, określając ich termin. Przeprowadza je odpowiednio uczelniana komisja wyborcza albo właściwa okręgowa komisja wyborcza.
 
§ 179
/uchylony/ 
 
 
 

 Kontakt

 

Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej

sekretarz UKW:
Aleksandra Bardadyn

telefon: 22 564 93 76

e-mail: aleksandra.bardadyn(at)sgh.waw.pl

 

 Statut SGH