Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Regulamin wyborczy

 
REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

(uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania § 152 ust. 1 pkt l Statutu)
 
 
I. Przepisy ogólne
 
§ 1
1. Wybory oraz odwoływanie organów odbywają się według zasad i trybu przewidzianego w dziale VIII Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej powoływane jako „Statut" i „SGH”).
2. Niniejszy regulamin przewidziany w § 144 ust. 2 Statutu określa szczegółowy tryb wyborów:
1) przedstawicieli społeczności akademickiej SGH w Senacie i radach kolegiów;
2) Rektora, prorektorów, dziekanów kolegiów, dziekanów studiów, prodziekanów kolegiów i prodziekanów studiów;
3) przedstawicieli społeczności akademickiej SGH w kolegiach elektorów.
3. Regulamin określa również tryb wyboru kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
4. W sprawach szczegółowych, nieuregulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Statutem oraz niniejszym regulaminem rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na jej posiedzeniu.
 
§ 2
1. Uczelniana komisja wyborcza powołana uchwałą Senatu oraz okręgowe komisje wyborcze powołane uchwałami uczelnianej komisji wyborczej organizują wybory zgodnie z zadaniami powierzonymi im przez Statut (§ 150 ust. 1, § 152, § 153 ust. 2 Statutu), przestrzegając zasad określonych w ustawie.
2. Skład uczelnianej komisji wyborczej określa § 151 Statutu. W skład okręgowych komisji wyborczych, powoływanych dla każdego okręgu wyborczego wchodzą osoby określone w § 153 ust. 1 Statutu.
3. Komisje wyborcze prowadzące wybory w okręgach wyborczych samorządu studentów i samorządu doktorantów są powoływane zgodnie z regulaminami samorządu studentów i samorządu doktorantów.
 
§3
1. Uczelniana komisja wyborcza ustalając szczegółowy kalendarz czynności wyborczych, o którym mowa w § 152 ust. 1 pkt. 2 Statutu, kieruje się ramowym kalendarzem wyborczym przyjętym przez Senat zgodnie z § 149 Statutu.
2. Szczegółowy kalendarz wyborczy zachowuje następującą kolejność:
1) zgłaszanie kandydatów na Rektora,
2) spotkania kandydatów na Rektora z wyborcami,
3) ustalenie i ogłoszenie rozdziału mandatów w trybie § 158 ust.2 Statutu,
4) wybory kolegium elektorów uczelnianych,
5) wybory Rektora,
6) wybory prorektorów oraz dziekanów studiów,
7) wybory prodziekanów studiów,
8) zgłaszanie kandydatów na dziekanów kolegiów,
9) spotkania kandydatów na dziekanów kolegiów z wyborcami,
10) wybory dziekanów kolegiów a następnie prodziekanów,
11) zgłaszanie kandydatów oraz wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, przedstawicieli samorządu doktorantów i samorządu studentów oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do rad kolegiów,
12) zgłaszanie kandydatów oraz wybory członków Senatu,
13) zgłaszanie kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
14) wybory kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. W przypadkach uzasadnionych uczelniana komisja wyborcza ma prawo do stosownej zmiany terminów i kolejności wykonywania poszczególnych czynności.
 
§ 4
1. Sporządzenie list wyborców, o których mowa w § 152 ust. 1 pkt. 3 Statutu, następuje na podstawie danych przekazanych przez właściwą komórkę administracyjną SGH. Na listy wyborców z poszczególnych okręgów wyborczych, z wyjątkiem okręgu VIII i okręgu IX wpisywane są osoby, które spełniają warunki przewidziane w § 147 ust. 1 Statutu w terminie sporządzania danej listy.
2. O sposobie sporządzania list wyborców w okręgach VIII i IX decydują regulaminy samorządu studentów i samorządu doktorantów.
 
§ 5
1. Wyborów dokonują organy wyborcze, którymi są kolegia elektorskie i zebrania wyborcze wymienione w § 155 ust. 1 Statutu.
2. Listę osób uprawnionych w kolegium elektorów uczelnianych do udziału w wyborach sporządza uczelniana komisja wyborcza, natomiast w kolegiach elektorów kolegialnych i zebraniach wyborczych – właściwe komisje wyborcze.
3. Czynne prawo do udziału w zebraniu wyborczym mają wyłącznie osoby umieszczone na liście wyborczej, poświadczonej przez właściwą komisję wyborczą.
4. Pracownicy, studenci i doktoranci, którzy nie są wymienieni w dniu głosowania na liście wyborczej, mogą być na niej umieszczeni, jeżeli właściwa komisja wyborcza (organ odpowiedzialny za przeprowadzenie zebrania wyborczego) nie ma wątpliwości, co do posiadania przez nich czynnego prawa wyborczego.
 
§6
1. Kolegium elektorów uczelnianych wybierane jest w składzie określonym w § 158 ust. 1 Statutu.
2. Rozdziału mandatów kolegium elektorów uczelnianych przeznaczonych dla przedstawicieli samorządu studentów i przedstawicieli samorządu doktorantów między samorząd studentów i samorząd doktorantów dokonuje uczelniana komisja wyborcza zgodnie z § 158 ust. 1 pkt. 4 Statutu, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się wybory organów nowej kadencji; przy czym doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.
3. Rozdziału mandatów przeznaczonych dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi między poszczególnymi okręgami wyborczymi dokonuje uczelniana komisja wyborcza zgodnie z § 158 ust. 2 Statutu.
4. Uczelniana komisja wyborcza rozdziela mandaty między okręgi wyborcze reprezentujące grupy wyborców, o których mowa w ust. 3, według stanu zatrudnienia na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powołuje się okręgowe komisje wyborcze.
 
§ 7
Wyboru elektorów do uczelnianego kolegium elektorów dokonują wszyscy pracownicy SGH zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych danego okręgu, spełniający w dniu dokonywania wyborów warunki określone w § 147 ust. 1 Statutu, jak też wszyscy studenci niezależnie od rodzaju studiów i doktoranci według stanu z dnia dokonywania wyborów.
 
§ 8
1. Wybory dokonywane są przez kolegia elektorskie i zebrania wyborcze wymienione w § 155 ust. l Statutu.
2. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje uczelniana komisja wyborcza oraz okręgowe komisje wyborcze – co najmniej 7 dni przed datą głosowania. Ogłoszenia dokonuje się przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń SGH i/lub danej jednostki organizacyjnej oraz na stronie internetowej SGH.
3. Właściwe komisje wyborcze przesyłają ponadto pisemne zawiadomienia o czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów do jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników danego okręgu wyborczego.
4. Okręgowe komisje wyborcze zawiadamiają uczelnianą komisję wyborczą o miejscu i terminach przeprowadzania czynności wyborczych nie później niż na 3 dni przed wskazanym terminem.
5. Uczelniana komisja wyborcza w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wyborów (§ 152 ust. 1 pkt. 6 Statutu) może delegować członków komisji do uczestniczenia bez prawa głosu w okręgowych kolegiach elektorskich oraz zebraniach wyborczych.
 
§ 9
1. Wybory odbywają się w trybie ustalonym w § 155 Statutu.
2. Wybory członków kolegium elektorów uczelnianych w kolegialnych okręgach wyborczych odbywają się na zebraniach wyborczych. W pozostałych okręgach wyborczych dopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów w trybie referendum (składanie głosów do urn) pod warunkiem uzyskania zgody uczelnianej komisji wyborczej zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu.
3. Zainteresowane komisje wyborcze występują nie później niż 7 dni przed terminem wyborów o zgodę na przeprowadzenie ich w trybie referendum. Wybory w trybie referendum (składanie głosów do urn) podlegają specjalnej kontroli uczelnianej komisji wyborczej, odpowiednio do § 17 niniejszego regulaminu.
4. Wybory w okręgach wyborczych VII i VIII przeprowadzane są z upoważnienia § 156 ust. 3 Statutu według postanowień regulaminów samorządu studentów i samorządu doktorantów, w sposób uzgodniony z uczelnianą komisją wyborczą.
5. Uczelniana komisja wyborcza zapewnia przeprowadzenie wyboru kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z przepisami powołanymi w § 156 ust. 4 Statutu.
 
 
II. Wstępne czynności wyborcze
 
§ 10
1. Kandydatów do sprawowania funkcji Rektora i dziekanów kolegiów można zgłaszać wyłącznie w okresie i terminach ustalonych przez uczelnianą komisję wyborczą w kalendarzu wyborczym.
2. Kalendarz wyborczy obowiązuje również w przypadku zgłaszania przez właściwych elektów kandydatów na prorektorów, dziekanów studiów, prodziekanów studiów i prodziekanów kolegiów.
3. Kalendarz przewiduje odrębny termin zgłaszania: do Rektora-elekta propozycji kandydatur na prorektorów i dziekanów studiów; do dziekanów kolegiów-elektów propozycji kandydatur na prodziekanów kolegiów oraz do dziekanów studiów – na prodziekanów studiów, na zasadach przewidzianych w § 164 ust. 1 i 2, § 166, § 168 ust. 1 i 2 Statutu.
4. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora, funkcje wymienione w ust. 3 oraz na funkcję przedstawiciela w organach kolegialnych (Senat i rady kolegiów) może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zawiera pisemną zgodę kandydata. Warunek ten nie dotyczy zgłoszeń kandydatów na Rektora, których zgodę (w braku pisemnego oświadczenia kandydata na zgłoszeniu) uzyskuje uczelniana komisja wyborcza.
5. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na ręce sekretarza lub członka właściwej komisji wyborczej, który jest zobowiązany pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia.
6. O sposobie zgłoszeń kandydatów na elektorów decydują okręgowe komisje wyborcze, z tym, że kandydaci są obowiązani przedłożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie funkcji we właściwym kolegium elektorskim.
 
§ 11
1. Rektor-elekt przedkłada bezpośrednio po wyborze przedstawicielom samorządu studenckiego i samorządu doktorantów w kolegium elektorów uczelnianych kandydaturę na funkcję prorektora właściwego do spraw studenckich, informując jednocześnie przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej o przedłożonej kandydaturze.
2. Osoba kandydująca na funkcję prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości ogółu przedstawicieli samorządu studentów i samorządu doktorantów w kolegium elektorów uczelnianych. Niezajęcie stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedłożenia samorządowi studentów i samorządowi doktorantów kandydatury prorektora właściwego do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody. Jeżeli kandydatura nie została przedłożona obydwu samorządom w tym samym dniu, bieg powyższego terminu rozpoczyna się po przedłożeniu kandydatury temu z samorządów, któremu przedłożono ją później.
3. Dziekani-elekci Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego przedkładają bezpośrednio po wyborze przedstawicielom samorządu studentów w kolegium elektorów uczelnianych kandydatury na funkcje prodziekana Studium Licencjackiego i prodziekana Studium Magisterskiego właściwego do spraw studentów studiów stacjonarnych oraz prodziekana Studium Licencjackiego i prodziekana Studium Magisterskiego właściwego do spraw studentów studiów niestacjonarnych, informując jednocześnie przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej o przedłożonych kandydaturach.
4. Osoby kandydujące w którymkolwiek studium na funkcje prodziekana właściwego do spraw studentów studiów stacjonarnych oraz prodziekana właściwego do spraw studentów studiów niestacjonarnych muszą uzyskać zgodę większości przedstawicieli samorządu studentów w kolegium elektorów uczelnianych. Niezajęcie stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedłożenia samorządowi studentów kandydatur na funkcje prodziekanów studium do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody.
5. Przewodniczący połączonego zebrania przedstawicieli samorządu studenckiego i przedstawicieli samorządu doktoranckiego w kolegium elektorów uczelnianych, jak również odpowiednio przewodniczący zebrania przedstawicieli samorządu studenckiego, przekazuje niezwłocznie sekretarzowi uczelnianej komisji wyborczej protokół z glosowania w sprawie wyrażenia zgody na kandydatury przedstawione przez Rektora-elekta i dziekanów-elektów Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego.
6. W przypadku dwukrotnego nieuzyskania większości głosów ogółu przedstawicieli tych samorządów w kolegium elektorów uczelnianych, kolejne głosowanie jest poprzedzane spotkaniem elektorów studenckich i doktoranckich z Rektorem-elektem z udziałem członków uczelnianej komisji wyborczej w celu uzgodnienia określonej kandydatury do dalszych czynności wyborczych.
 
§ 12
1. Obrady kolegiów elektorów zwołane w celu przeprowadzenia wyborów otwierają odpowiednio przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej lub przewodniczący właściwej okręgowej komisji wyborczej.
2. Kolegia elektorów wyłaniają ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, który w głosowaniu jawnym przeprowadza wybór pozostałych członków prezydium obrad tj. zastępcy przewodniczącego i sekretarza jak również 3-5 osobowej komisji skrutacyjnej. W skład prezydium i komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, na które oddawane są głosy.
3. Przewodniczący obrad informuje o warunkach głosowania i osobach, spośród których dokonuje się wyborów, z rozróżnieniem sytuacji, gdy jest kilku kandydatów i gdy głos oddaje się na jedną kandydaturę. Dzieje się tak w przypadku zgłoszenia jednej tylko kandydatury na daną funkcje lub gdy wyboru dokonuje się na funkcję prorektorów, dziekanów studiów i prodziekanów studiów oraz prodziekanów kolegiów.
4. Zebrania wyborcze w okręgach wyborczych, zebrania kurii wyborczych oraz zebrania wyborcze pracowników kolegiów niebędących nauczycielami akademickimi, o których mowa w § 155 ust. 1 Statutu, otwierają przewodniczący właściwych komisji wyborczych, albo upoważnieni przez nich członkowie tych komisji. Do zebrań tych znajduje odpowiednie zastosowania ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
 
 
III. Procedura głosowania
 
 
§ 13
1. Osoba kierująca posiedzeniem organu wyborczego (kolegium elektorskim albo zebraniem wyborczym) zarządza rozdanie obecnym na posiedzeniu kart do głosowania, które w zależności od tego, czy na daną funkcję zgłoszonych jest kilka czy tylko jedna kandydatura powinny spełniać warunki określone w ust 2 i 3.
2. W przypadku głosowania na jedną z kilku kandydatur, nazwiska i imiona kandydatów bez podawania stopni naukowych należy umieścić na karcie w porządku alfabetycznym, a sama karta powinna być przez właściwą komisję oznaczona:
1) informacją o przedmiocie głosowania;
2) datą głosowania;
3) odpowiednim numerem głosowania (numerem tury);
4) stemplem właściwej komisji wyborczej.
3. W przypadku głosowania na jedną tylko kandydaturę, co jest zasadą przy wyborze prorektorów, dziekanów i prodziekanów studiów oraz prodziekanów kolegiów, na karcie poza danymi przewidzianymi w ust. 2 zamieszcza się wyrażenia „tak" i „nie".
 
§ 14
1. Przewodniczący zebrania, zarządzając głosowanie zapoznaje obecnych na zebraniu wyborczym z warunkami ważności głosów, informując, że w przypadku głosowania na kartach zawierających większą liczbę kandydatów niż jeden, głos jest oddany na tego kandydata, którego nazwisko nie zostało skreślone, natomiast przy głosowaniach na kartach z nazwiskiem tylko jednego kandydata, wyboru dokonuje się przez skreślenie jednego z dwóch wyrażeń „tak" albo „nie" Głos jest oddany na kandydata, jeżeli dokonano skreślenia wyrażenia „nie", a pozostawiono nieskreślone wyrażenie „tak".
2. Głos jest nieważny jeśli:
1) oddany został na karcie niespełniającej warunków określonych w § 13 niniejszego regulaminu;
2) zaznaczenie dokonane na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów nie pozwala ustalić jednoznacznie woli wyborcy;
3) wyborca pozostawił na karcie zawierającej nazwiska kilku kandydatów więcej nazwisk bez skreśleń, niż wynosi liczba mandatów do obsadzenia;
4) wyborca na karcie zawierającej nazwisko tylko jednego kandydata nie skreślił ani wyrażenia „tak", ani wyrażenia „nie".
3. Głosem wstrzymującym jest:
1) w przypadku karty do głosowania z nazwiskami kilku kandydatów skreślenie wszystkich nazwisk;
2) w przypadku karty do głosowania z nazwiskiem tylko jednego kandydata skreślenie zarówno wyrażenia „tak" , jak i wyrażenia „nie".
 
§ 15
1. Głosowanie na zebraniu wyborczym może zostać przeprowadzone w kilku turach, w łącznej liczbie do czterech tur. Kolejne tury zarządza przewodniczący zebrania.
2. II turę – w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania w I turze; kandydują osoby, które w I turze otrzymały kolejno największa liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów nie może być wyższa niż o dwie osoby od liczby wolnych mandatów.
3. III turę – w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania w II turze; kandydują osoby, które w II turze otrzymały kolejno największa liczbę głosów przy czym liczba kandydatów nie może być wyższa niż o jedną osobę od liczby wolnych mandatów.
4. IV turę w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania w III turze; kandydują osoby, które w III turze otrzymały kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba kandydatów musi być równa liczbie wolnych mandatów.
5. Nieobsadzenie wszystkich mandatów w IV turze powoduje że mandaty do organów kolegialnych pozostają nieobsadzone.
6. W przypadku nieobsadzenia mandatu dotyczącego funkcji określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zamyka głosowanie i informuje Senat o zamiarze podjęcia przez tę komisję uchwały o rozpoczęciu od nowa procedury wyłaniania kandydatur i głosowania na nieobsadzony mandat. Komisja staje się uprawniona do podjęcia takiej uchwały, o ile Senat w terminie 7 dni od zamknięcia głosowania nie wyrazi sprzeciwu.
7. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na daną funkcję, mogą zostać przeprowadzone tylko dwa głosowania. Niedokonanie wyboru w II turze prowadzi do zamknięcia głosowania i wymaga rozpoczęcia od nowa całej procedury wyborów na daną funkcję.
 
§ 16
1. Głosowanie nad zgłoszonymi przez Rektora-elekta kandydaturami na prorektorów, dziekanów studiów przeprowadza się oddzielnie na każdego z kandydatów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do głosowania nad kandydaturami na prodziekanów studiów zgłoszonymi przez właściwego dziekana-elekta.
 
§ 17
1. Okręgowe komisje wyborcze, które otrzymały zgodę uczelnianej komisji wyborczej na przeprowadzenie wyborów w trybie referendum (składanie głosów do urn) przedkładają do zatwierdzenia nazwiska członka komisji odpowiedzialnego za przeprowadzenie referendum oraz nazwiska 3 do 5 członków komisji skrutacyjnej.
2. Członek okręgowej komisji wyborczej odpowiedzialny za przeprowadzenie głosowania w trybie referendum informuje komisję uczelnianą z wyprzedzeniem na piśmie o czasie i miejscu przeprowadzania głosowania.
3. Urna, do której oddawane są głosy jest opieczętowana i nadzorowania przez członka właściwej komisji skrutacyjnej.
4. Jeżeli głosowanie w trybie referendum odbywa się sukcesywnie w ciągu określonego przedziału czasowego urna, do której oddawane są głosy, jest zabezpieczana przez jej zdeponowanie w miejscu uzgodnionym z uczelnianą komisja wyborczą.
 
§ 18
1. Po zakończeniu każdego głosowania na zebraniu wyborczym komisja skrutacyjna oblicza głosy oraz sporządza protokół zawierający:
1) liczbę oddanych głosów „za", „przeciw", „wstrzymujących się";
2) liczbę głosów ważnych;
3) liczbę głosów nieważnych;
4) liczbę głosów spełniających warunek bezwzględnej większości;
5) liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a w przypadku głosowania na jednego kandydata liczbę głosów oddanych za kandydaturą, liczbę głosów przeciw oraz liczbę głosów wstrzymujących się;
6) wyniki głosowania.
2. Protokół podpisuje cały skład komisji skrutacyjnej i przekazuje przewodniczącemu zebrania, który odczytuje go zgromadzeniu, a następnie stosownie do wyników zarządza:
1) kolejną turę głosowania lub
2) zakończenie głosowania.
 
§ 19
Po zakończeniu wszystkich głosowań objętych porządkiem zebrania cały skład prezydium podpisuje protokół z przebiegu wyborów. Protokół ten wraz z protokołami komisji skrutacyjnej przekazywany jest właściwej komisji wyborczej, która po stwierdzeniu prawomocności wyborów składa go uczelnianej komisji wyborczej.
 
§ 20
1. Po zakończeniu głosowania w trybie referendum właściwa komisja skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i obliczenia głosów. Czynności te są wykonywane przy obecności osób, o których mowa w § 8 ust. 5.
2. Z obliczenia głosów sporządzany jest protokół zawierający dane wymienione w § 18 ust. 1 niniejszego regulaminu.
3. Protokół podpisuje komisja skrutacyjna w pełnym składzie i przekazuje go odpowiedzialnemu za przeprowadzenie głosowania członkowi okręgowej komisji wyborczej, który zapoznaje z nim pozostałych członków komisji.
4. W przypadku obsadzenia wszystkich mandatów okręgowa komisja wyborcza po stwierdzeniu prawomocności wyborów sporządza protokół z przebiegu wyborów, który składa uczelnianej komisji wyborczej.
5. W przypadku nieobsadzenia w wyniku referendum wszystkich mandatów lub przy równej liczbie głosów oddanych na kilku kandydatów, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej zarządza następną turę wyborów, podając miejsce i czas, w którym odbędą się kolejne wybory przez złożenie głosów do urny. §15 regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Okręgowe komisje wyborcze, które uzyskały zgodę na przeprowadzenie wyborów w trybie referendum są zobowiązanie do ustalenia i ogłoszenia przed I turą harmonogramu ewentualnych kolejnych wyborów przez złożenie głosów do urny.
 
§ 21
1. Uczelniana komisja wyborcza na podstawie dokumentów otrzymanych w przewidzianym trybie sporządza akt stwierdzający wybór na objęcie funkcji Rektora, prorektorów SGH, dziekanów studiów i prodziekanów studiów.
2. Akt z wyników wyboru podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej i przesyła go do:
1) Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – gdy chodzi o wybór Rektora i prorektorów;
2) Rektora urzędującego oraz Rektora-elekta – w pozostałym zakresie.
 
§ 22
1. Uczelniana komisja wyborcza organizuje i przeprowadza uzupełniające wybory do organów SGH wybieranych przez kolegium elektorów uczelnianych, wynikające ze zmian w strukturze organizacyjnej SGH lub z wygaśnięcia mandatu.
2. Okręgowe komisje wyborcze organizują i przeprowadzają uzupełniające wybory do organów wybieranych na poziomie okręgów wyborczych, spowodowane potrzebą uzupełnienia składu danego organu wynikającą ze zmian strukturalnych lub z wygaśnięcia mandatu.
3. Uzupełniające wybory są organizowane i przeprowadzane zgodnie z § 8 i § 9 niniejszego regulaminu.
4. Okręgowe komisje wyborcze informują z odpowiednim wyprzedzeniem uczelnianą komisję wyborczą o wyborach uzupełniających oraz przekazują jej protokoły z przeprowadzonych wyborów.