Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

  Raport SGH – Krynica-Zdrój 2019

 

Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes

 
 
W dniach 3-5 września odbyło się coroczne spotkanie najważniejszych przedstawicieli gospodarczych i politycznych kręgów naszej części Europy – XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. W dniu inauguracji Forum eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po raz drugi z rzędu zaprezentowali raport, w którym przedstawili wybrane wyzwania stojące przed krajami regionu. Zagadnienia te wymagają dyskusji i działań w trosce o gospodarczą przyszłość i perspektywy dalszego ekonomicznego oraz społecznego rozwoju. Raport został zaprezentowany o godz. 12.00 w Starym Domu Zdrojowym w Sali Balowej (Sala Forum Energetyczne).  
 
 
W raporcie eksperci SGH analizują kwestie zamożności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zachodzące zmiany potrzeb transportowych, rozwój regionalnych innowacji ekologicznych, systemy opieki osób starszych, trendy optymalizacji i uszczelniania systemów podatkowych, dynamikę rynku pracy oraz rozwój rolnictwa. Badacze zajęli się także oceną walki z wykluczeniem w niektórych obszarach (inwestycje) oraz dobrych praktyk CSR na giełdach papierów wartościowych państw regionu, innowacyjną cyfryzacją gospodarki, w tym rolą analiz danych (Big Data) oraz systemami wsparcia startupów.
 
 
 
1. WYRÓWNYWANIE LUKI W POZIOMIE ZAMOŻNOŚCI MIĘDZY EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ A EUROPĄ ZACHODNIĄ
Średnia roczna stopa wzrostu PKB w latach 1990–2018 w Polsce była najwyższa w grupie jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i blisko trzykrotnie wyższa niż w tzw. starych krajach Unii Europejskiej (UE15).
Polska pod względem wysokości PKB per capita całkowicie zamknęła lukę rozwojową w stosunku do Grecji w 2015 r., a pod koniec 2019 r. prawdopodobnie wyprzedzi Portugalię. Przy założeniu utrzymania się przeciętnych tendencji wzrostowych będzie potrzebowała 14 lat do osiągnięcia średniego poziomu dochodu na mieszkańca UE15 oraz 21 lat, aby doścignąć Niemcy.
Autorzy: dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH, dr hab. Maria Lissowska, prof. SGH, dr Piotr Maszczyk, prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH.
 
2. KONIUNKTURA GOSPODARCZA I BANKOWA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Prognozowane przed rokiem spowolnienie aktywności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej staje się faktem. Spowolnienie jest słabo widoczne w zmianach poziomów zmiennych analizowanych w cyklu klasycznym, co może uspokajać polityków odpowiedzialnych za gospodarkę. Sektor bankowy nieznacznie lepiej postrzega ogólną sytuację gospodarczą kraju niż uwarunkowania do prowadzenia swojej własnej działalności.
Autorzy: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, dr Sławomir Dudek, dr Ewa Ratuszny, dr Konrad Walczyk,
dr Stanisław Kluza.
 
3. STRATEGIE ROZWOJU OBSŁUGI MOBILNOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA TLE GLOBALNYCH WYZWAŃ
Władze lokalne powinny kształtować systemy mobilności miejskiej, tak by zapewnić mieszkańcom dobry dostęp do usług publicznych, jednocześnie chroniąc publiczne budżety przed nadmiernymi wydatkami na rozbudowę dróg, zaś środowisko miejskie – przed degradacją.
Autorzy: ​dr Izabela Grabowska, dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Michał Wolański.
 
4. EKOLOGIA (EKOINNOWACJE) W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA TLE GLOBALNYCH WYZWAŃ
Większość państw Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie państwa członkowie Unii Europejskiej, w swojej polityce publicznej uwzględniają konieczność rozwoju ekoinnowacji mających na celu ochronę klimatu.
Autorzy: dr Krzysztof Księżopolski, dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH, dr Paweł Bartoszczuk.
 
5. STAN ZDROWIA I OTRZYMYWANIE OPIEKI WŚRÓD OSÓB STARSZYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Największy udział w społeczeństwie osób starszych z luką opiekuńczą można odnotować w krajach takich jak Węgry, Polska, Słowenia czy Estonia, które charakteryzuje familiaryzm.
Należy podejmować odpowiednie działania przygotowujące jednostki i społeczeństwo do starości demograficznej.
Autorzy: dr Anita Abramowska-Kmon, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Wojciech Łątkowski,
dr Zofia Szweda-Lewandowska.
 
Większość gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) jest wciąż na etapie Gospodarki 3.0. Pozytywnym wyjątkiem są Estonia i Czechy. Przedsiębiorstwa z pozostałych państw EŚW, w tym z Polski, w niewielkim stopniu włączają się w procesy automatyzacji produkcji, wykorzystania druku 3D, analizy big data oraz korzystania z chmur obliczeniowych. Pod względem poziomu innowacyjności gospodarki kraje EŚW należą w najlepszym razie do umiarkowanych innowatorów.
Autorzy: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, dr Joanna Żukowska.
 
7. AKTUALNE TRENDY W OPTYMALIZACJI I USZCZELNIENIU SYSTEMÓW PODATKOWYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Stan rozwoju współczesnych systemów podatkowych państw Europy Środkowej i Wschodniej w sferze opodatkowania dochodów nie odbiega w sposób znaczący od mechanizmów funkcjonujących w wysokorozwiniętych państwach europejskich.
Generalnie są one nieco prostsze i łagodniejsze fiskalnie. Państwa, które według wyliczeń Komisji Europejskiej borykają (borykały) się z największą luką VAT, podjęły zarazem w ostatnim czasie najszerzej zakrojone starania celem uszczelnienia systemu.
Autorzy: dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH,
dr Tomasz Grzybowski, dr Piotr Karwat, dr Jarosław Wierzbicki.
 
8. RYNKI PRACY W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC GLOBALNYCH WYZWAŃ
Państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie doceniają możliwości, jakie daje rozwój potencjału kapitału ludzkiego i rynku pracy dzięki uczeniu się przez całe życie. Umiejętności dzieci i młodzieży, a także dorosłych, często są niższe niż w innych krajach UE i OECD.
Do 2040 roku liczba osób zatrudnionych w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej będzie się zmniejszać przeciętnie bardziej niż w większości krajów Europy Zachodniej.
Autorzy: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, dr Izabela Buchowicz,
dr hab. Iga Magda, prof SGH, Wojciech Stęchły, dr Paweł Strzelecki, Andrzej Żurawski.
 
9. DOBRE PRAKTYKI GIEŁD PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ STYMULUJĄCEJ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPÓŁEK PUBLICZNYCH
Wśród giełd z państw Europy Środkowo-Wschodniej największą liczbę dobrych praktyk stosowanych przez giełdy w celu stymulowania polityki CSR – dziesięć – zaobserwowano na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii, co jest związane z przynależnością giełd z tych państw do globalnego aliansu, którego częścią jest amerykański NASDAQ.
Niewiele mniej, bo dziewięć, dobrych praktyk zidentyfikowano na polskiej giełdzie.
Autorzy: dr hab. Agata Adamska, prof SGH, dr hab. Tomasz Dąbrowski, prof. SGH, dr Jacek Tomaszewski.
 
10. INWESTYCJE JAKO METODA WALKI Z WYBRANYMI RODZAJAMI WYKLUCZENIA W REGIONACH I PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) dostrzegają kluczową rolę instytucji publicznych, a w szczególności zastosowanie środków finansowych czy rozwiązań instytucjonalnych w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Inwestycje jako metoda walki z wykluczeniem mają odmienny charakter w przypadku każdego z typów ekskluzji.
Autorzy: dr Honorata Nyga-Łukaszewska, dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH,
dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz, dr Ewa Cichowicz.
 
11. SYSTEM WSPARCIA START-UPÓW W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Estonia i Polska są liderami rozwoju systemów wspierania start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Autorzy: dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH, dr Albert Tomaszewski, dr Mariusz Strojny, dr Małgorzata Godlewska, dr Anna Masłoń Oracz, dr Tomasz Pilewicz, Bartosz Majewski, Mirosław Łukasiewicz, Kamil Flig, Michał Gałagus, Arkadiusz Kamiński,
Adrian Michalczuk.
 
12. POTENCJAŁ ROLNICTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH
Rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) charakteryzuje się znacznym potencjałem produkcyjnym, który jest stosunkowo mało intensywnie wykorzystywany. Posiada też duże potencjalne możliwości ekspansji eksportowej i zajmowania pozycji znaczącego gracza na globalnym rynku żywności.
Rolnictwo regionu EŚW już dzisiaj osiąga korzystne wyniki produkcyjne w przeliczeniu na mieszkańca. Przykładowo produkcja mięsa na 1 mieszkańca w regionie EŚW wynosi 76,7 kg (82,1% średniego poziomu dla UE28), a poziom produkcji mleka na mieszkańca stanowi prawie 95% przeciętnej produkcji dla UE28.
Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.
 
 
 
 
 
REDAKTORZY RAPORTU
 
prof_Godlewska-Majkowska.png
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, profesorem zwyczajnym w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
​Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH jest dyrektorem Instytutu Zarządzania SGH. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. Nauki i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
mariusz_strojny.png 
Dr Mariusz Strojny jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Instytucie Zarządzania Wartością oraz pełnomocnikiem Rektora ds. Transferu Technologii
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także Partnerem w Kancelarii Patentowej Kluczewska-Strojny. Redaktor naukowy Raportu SGH.
 
Bartosz Majewski jest dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracownikiem Instytutu Zarządzania SGH.
 
 

 Strefa SGH

 
 

 3 września (wtorek)

 

12.00-12.50 Prezentacja Raportu SGH z udziałem rektora SGH, prof. Marka Rockiego.

14.45-15.00 „Samorządy przyszłości” – rozmowa z prorektorem SGH, prof. Hanną Godlewską-Majkowską. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

15.05-15.50 „Rozwój energetyki odnawialnej i technologii niskoemisyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej” – rozmowa z dr. Krzysztofem Księżopolskim i Katariną Hazuchovą. Moderator: Jakub Kajmanowicz – Energetyka 24.

15.55-16.55 Masterchef Live Cooking – pokaz kulinarny Masterchef Oli Nguyen.

17.00-17.15 „Uszczelnianie systemu podatkowego” – rozmowa z dr. hab. Dominikiem Gajewskim, prof. SGH. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

17.20-18.05 „Podatek cyfrowy – szansa dla budżetu czy dyplomatyczne zagrożenie”.

Paneliści:

 • Izabela Leszczyna – sekretarz Stanu MF w latach 2013-2015.
 • Paweł Trojanek – przewodniczący Zarządu KIDP O/Mazowiecki.
 • Tomasz Barańczyk – partner PwC.
 • Małgorzata Gleń – dyrektor KPMG.
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH – moderator panelu

21:30 Wręczenie Nagrody Gospodarczej SGH 2019.

 

 

 5 września (czwartek)

 

10.40-12.20 Masterchef Live Cooking – pokaz kulinarny Masterchef Oli Nguyen.

12.35-12.50 „Przyszłość rynków kapitalowych” rozmowa z dr. Markiem Dietlem, prezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

13.15-13.30 „Czwarta rewolucja przemysłowa i prokrastynacyjny biznes” – rozmowa z prof. Elżbietą Mączyńską, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmowę poprowadzi red. Piotr Maślak.

13.35-14.15 „Koniunktura w Europie Środkowo-Wschodniej” – prezentacja prof. dr hab. Elżbiety Adamowicz.

14.25-15.25 Masterchef Live Cooking – pokaz kulinarny Masterchef Oli Nguyen.

 
 

 4 września (środa)

 

10.45-11.00 „Globalne wyzwania przedsiębiorstw” – rozmowa z p. Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM Polska Miedź S.A. Rozmowę poprowadzi red. Piotr Maślak.

11.05-11.20 „Wyzwania rynku pracy” – rozmowa z p. Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

11.30-11.45 „Wyzwania dla europejskiej gospodarki” – rozmowa z rektorem SGH, prof. Markiem Rockim. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

11.55-12.55 „Systemy mobilności w obliczu rewolucji” – rozmowa z prof. dr. hab. Wojciechem Paprockim. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

13.05-13.20 „Instytucje państwa dobrobytu zaprojektowane dla XXI wieku – rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Górą. Rozmowę poprowadzi red. Piotr Maślak.

13.25-14.05 „Czy technologia może pomóc ograniczyć skutki starzenia się ludności na rynkach pracy?”

Paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
 • prof. dr hab.  Elżbieta Mączyńska. 
 • Dionizy Smoleń – dyrektor, PwC

Moderator panelu: red. Piotr Maślak.

14.15-15.15 „Kształtowanie Liderów”

Paneliści:

 • Bartosz Ciołkowski – dyrektor generalny Mastercard w Polsce.
 • Marta Pszczoła – dyrektor Departamentu Rozwoju Santander
 • Anna Rulkiewicz – prezes Zarządu Lux Med
 • Irena Pichola – partner Deloitte.
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
 • prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – KGHM
 • prorektor SGH, prof. Piotr Wachowiak – moderator panelu.

17.15-17.30 „Jaka polityka gospodarcza?” – rozmowa z prof. Dariuszem Rosatim. Rozmowę przeprowadzi red. Piotr Maślak.

17.35-18.30 Spotkanie poświęcone promocji książki prof. Dariusza Rosatiego „Polityka Gospodarcza”.

18.40-19.55 Masterchef Live Cooking – pokaz kulinarny Masterchef Oli Nguyen.

20.30 Wręczenie Nagrody Człowieka Roku 

 

 

 

 
english.png
 
 
forum_ekonomiczne_logo_nowe.png 
 
Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju organizowane jest przez Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich), niezależną pozarządową organizację, której główną misją jest wzmacnianie dialogu między państwami Europy.
 
Forum stanowi platformę bezstronnej debaty poświęconej najważniejszym zagadnieniom politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym.